ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1893 ปริญญา บัญชีบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57124752005 ชื่อ - นามสกุล นางสาวอารีย์ ภูมิเมือง

สาขาวิชา การบัญชี (เทียบโอน) รุ่น 36 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre