ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1547 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57124702015 ชื่อ - นามสกุล นางสาวชนนิกานต์ คล้ายประเสริฐ

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) รุ่น 36 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 8 เลขที่นั่ง 17 นางสาวชนนิกานต์ คล้ายประเสริฐ

นั่งรถคันที่ 8 เลขที่นั่ง 18 นางสาวฐิติพร ช้างปาน

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 8 เลขที่นั่ง 17 นางสาวชนนิกานต์ คล้ายประเสริฐ

คันที่ 8 เลขที่นั่ง 18 นางสาวฐิติพร ช้างปาน