ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1768 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57124702002 ชื่อ - นามสกุล นางสาวอาริศรา เนียมคำ

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) รุ่น 36 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre