ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1669 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57124692018 ชื่อ - นามสกุล นางสาวเมศิญา เพ็ชร์รุจิ

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน) รุ่น 36 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre