ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 55 ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57123015001 ชื่อ - นามสกุล นางสาวขวัญทิพย์ วิทยารัตน์

สาขาวิชา การจัดการการเกษตร รุ่น 5 (ปริญญาโท) บัณฑิตวิทยาลัย

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre