ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 965 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57122902019 ชื่อ - นามสกุล นางสาววสุกัญญา เมฆอรุโณทัย

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (เทียบโอนจบปริญญาตรี) รุ่น 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre