ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 894 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57122892027 ชื่อ - นามสกุล นางสาวพิชชาอร มินทยักษ์

สาขาวิชา ภาษาไทย (เทียบโอนจบปริญญาตรี) รุ่น 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre