ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 948 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57122892016 ชื่อ - นามสกุล นางสาวรัชพร บัวเทศ

สาขาวิชา ภาษาไทย (เทียบโอนจบปริญญาตรี) รุ่น 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre