ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2382 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57122762014 ชื่อ - นามสกุล นายอำนาจ ศรีเมือง

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre