ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2335 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57122762011 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุนิสา ทิพวรรณ

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre