ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2321 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57122762009 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสมทรง น้อยแสง

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre