ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2022 ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57122502037 ชื่อ - นามสกุล นายอัยยะ เกลียวพันธ์รัศมี

สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น รุ่น 36 (ทหาร) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre