ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1973 ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57122502003 ชื่อ - นามสกุล สิบเอกหญิงศวิตา สกุลมา

สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น รุ่น 36 (ทหาร) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre