ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 57 ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57121225007 ชื่อ - นามสกุล นางสาวเบญจวรรณ สงกาที

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่น 4 (ปริญญาโท) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre