ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 54 ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57121225006 ชื่อ - นามสกุล นายเกียรติชัย เพ็ญวิจิตร

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่น 4 (ปริญญาโท) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre