ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2622 ปริญญา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57115302021 ชื่อ - นามสกุล นางสาวมานิตา สาระกุล

สาขาวิชา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 9 เลขที่นั่ง 15 นางสาวมานิตา สาระกุล

นั่งรถคันที่ 9 เลขที่นั่ง 16 นางสาวชุติมา ทองแก้ว

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 9 เลขที่นั่ง 15 นางสาวมานิตา สาระกุล

คันที่ 9 เลขที่นั่ง 16 นางสาวชุติมา ทองแก้ว