ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2617 ปริญญา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57115302014 ชื่อ - นามสกุล นายประวิช ยังน้อย

สาขาวิชา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 9 เลขที่นั่ง 13 นายประวิช ยังน้อย

นั่งรถคันที่ 9 เลขที่นั่ง 14 นายอัมรินทร์ นาคแจ้ง

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 9 เลขที่นั่ง 13 นายประวิช ยังน้อย

คันที่ 9 เลขที่นั่ง 14 นายอัมรินทร์ นาคแจ้ง