ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1299 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57115212005 ชื่อ - นามสกุล นางสาวพิมหฤดา สิทธิศาสตร์

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 9 เลขที่นั่ง 11 นางสาวพิมหฤดา สิทธิศาสตร์

นั่งรถคันที่ 9 เลขที่นั่ง 12 นางสาวเสาวลักษณ์ กะมะเรศ

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 9 เลขที่นั่ง 11 นางสาวพิมหฤดา สิทธิศาสตร์

คันที่ 9 เลขที่นั่ง 12 นางสาวเสาวลักษณ์ กะมะเรศ