ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1963 ปริญญา บัญชีบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57114752065 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุภาพร ทองจันทร์

สาขาวิชา การบัญชี (เทียบโอน) ห้อง 2 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre