ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1927 ปริญญา บัญชีบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57114752053 ชื่อ - นามสกุล นางสาวเพชรชมภู มิ่งตระกูล

สาขาวิชา การบัญชี (เทียบโอน) ห้อง 2 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre