ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1943 ปริญญา บัญชีบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57114752022 ชื่อ - นามสกุล นายวันชัย โสภา

สาขาวิชา การบัญชี (เทียบโอน) ห้อง 1 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre