ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1726 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57114682027 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุชาดา เกตุพุ่ม

สาขาวิชา การตลาด (เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 8 เลขที่นั่ง 13 นางสาวสุชาดา เกตุพุ่ม

นั่งรถคันที่ 8 เลขที่นั่ง 14 นางสาวนิศารัตน์ ตันสกุล

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 8 เลขที่นั่ง 13 นางสาวสุชาดา เกตุพุ่ม

คันที่ 8 เลขที่นั่ง 14 นางสาวนิศารัตน์ ตันสกุล