ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1610 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57114682026 ชื่อ - นามสกุล นางสาวนิศารัตน์ ตุ้นสกุล

สาขาวิชา การตลาด (เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre