ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1733 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57114682024 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุธิดา มากรัตน์

สาขาวิชา การตลาด (เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre