ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1644 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57114662059 ชื่อ - นามสกุล นายพลอธิป ปานกรด

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 2 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre