ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1555 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57114652118 ชื่อ - นามสกุล นายชิตพล ครุฑธานุชาติ

สาขาวิชา การตลาด ห้อง 2 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre