ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2416 ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57112802135 ชื่อ - นามสกุล นางสาวณิชกานต์ คงสีแย้ม

สาขาวิชา นิติศาสตร์ ห้อง 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre