ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2422 ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57112802103 ชื่อ - นามสกุล นางสาวนลินรัตน์ ยศมาก

สาขาวิชา นิติศาสตร์ ห้อง 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre