ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2393 ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57112802036 ชื่อ - นามสกุล นายนพรัตน์ ไกรนิตย์

สาขาวิชา นิติศาสตร์ ห้อง 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre