ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2419 ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 57112802006 ชื่อ - นามสกุล นายธวัช ธะในสวรรค์

สาขาวิชา นิติศาสตร์ ห้อง 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 6 เลขที่นั่ง 16 นายธวัช ธะในสวรรค์

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 15 นายสุรพงษ์ จงวรกุล

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 16 นายธวัช ธะในสวรรค์