ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1599 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56224692004 ชื่อ - นามสกุล นางสาวนงลักษณ์ นามพระหัตถ์

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน) รุ่ คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 9 เลขที่นั่ง 37 นางสาวนงลักษณ์ นามพระหัตถ์

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 9 เลขที่นั่ง 37 นางสาวนงลักษณ์ นามพระหัตถ์

คันที่ 9 เลขที่นั่ง 38