ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 680 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56222272005 ชื่อ - นามสกุล นายกมลฤทธิ์ ป้อมเสมา

สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน รุ่น 35/1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre