ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 696 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56222272002 ชื่อ - นามสกุล นางสาวปิยะดา โพธิ์พิทักษ์

สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน รุ่น 35/1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre