ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 866 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56222272001 ชื่อ - นามสกุล นางสาวปาณิศรา ประภาสะวัต

สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน รุ่น 35/1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre