ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2023 ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56152432010 ชื่อ - นามสกุล นางสาวอำพันธ์ กลิ่นหอม

สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น รุ่น 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre