ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 71 ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56125015033 ชื่อ - นามสกุล เรืออากาศเอกธนชัย จิตต์จำนงค์

สาขาวิชา การจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่น 6 (ปริญญาโท) บัณฑิตวิทยาลัย

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre