ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 67 ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56125015009 ชื่อ - นามสกุล นายกิตติ ประจักษ์รัตนกิจ

สาขาวิชา การจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่น 6 (ปริญญาโท) บัณฑิตวิทยาลัย

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre