ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1944 ปริญญา บัญชีบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56124752038 ชื่อ - นามสกุล นางสาววันชุลี ถิ่นใหญ่

สาขาวิชา การบัญชี (เทียบโอน) รุ่น 35 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre