ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1924 ปริญญา บัญชีบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56124752003 ชื่อ - นามสกุล นางสาวพรเพ็ญ วระภูมิ

สาขาวิชา การบัญชี (เทียบโอน) รุ่น 35 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre