ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1919 ปริญญา บัญชีบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56124742033 ชื่อ - นามสกุล นางสาวปาลรินทร์ มหาวีระตระกูล

สาขาวิชา การบัญชี รุ่น 35 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre