ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1947 ปริญญา บัญชีบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56124742029 ชื่อ - นามสกุล นางสาววีนัสศิลิน รุ่งเรืองฤทธิ์

สาขาวิชา การบัญชี รุ่น 35 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre