ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1923 ปริญญา บัญชีบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56124742026 ชื่อ - นามสกุล นางพรทิพย์ กลิ่นถือศิล

สาขาวิชา การบัญชี รุ่น 35 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre