ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1894 ปริญญา บัญชีบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56124742023 ชื่อ - นามสกุล นางสาวกนกกาญจน์ ศรีบุญยงค์

สาขาวิชา การบัญชี รุ่น 35 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre