ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1920 ปริญญา บัญชีบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56124742011 ชื่อ - นามสกุล นางสาวปิยะพร กลั่นความดี

สาขาวิชา การบัญชี รุ่น 35 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre