ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1956 ปริญญา บัญชีบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56124742004 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุกัญชณัฐ วัฒนพฤกษชาติ

สาขาวิชา การบัญชี รุ่น 35 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre