ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1614 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56124702018 ชื่อ - นามสกุล นางสาวเบญจพร นาคจรุง

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) รุ่น 35 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre