ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1741 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56124672008 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุภัทรา เพ็งหมื่นราช

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 35 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre