ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1756 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56124662018 ชื่อ - นามสกุล นายอภิสิทธิ์ เรียงสา

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รุ่น 35 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre