ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1519 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56124662011 ชื่อ - นามสกุล นางสาวกัลยาภัสร์ อัฐธนกาญจน์

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รุ่น 35 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre