ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1729 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56124662003 ชื่อ - นามสกุล นางสุดารัตน์ นิภาชนะเกณฑ์

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รุ่น 35 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 8 เลขที่นั่ง 8 สุดารัตน์ นิภาชนะเกณฑ์

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 8 เลขที่นั่ง 7 ปนัดดา ปีนะภา

คันที่ 8 เลขที่นั่ง 8 สุดารัตน์ นิภาชนะเกณฑ์